Công ty TNHH Phong điện Lạc Hòa nhận thức rõ rằng vai trò và sự gắn kết của chúng tôi với cộng đồng địa phương nơi công ty phát triển các dự án nhà máy điện gió có mối quan hệ chặt chẽ với việc tạo ra một cộng đồng phát triển bền vững. Ngoài ra, công ty cũng hiểu các hoạt động phát triển cộng đồng và Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) nên được thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế của người dân địa phương và không ngừng đồng hành cùng cộng đồng địa phương để cải thiện chất lượng cuộc sống, hướng tới phát triển bền vững ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình phát triển dự án điện gió.

(Nguồn: http://vbcsd.vn/)

Các chương trình hỗ trợ cộng đồng địa phương (CSR) của công ty tập trung vào các lĩnh vực:

  • Nâng cao giáo dục bao gồm giáo dục đặc biệt và nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là ở trẻ em, phụ nữ, người già và những người khác nhau.
  • Quyền bình đẳng bao gồm thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, xây dựng nhà ở cho người cao tuổi và các cơ sở khác cho người già và các biện pháp giảm bất bình đẳng mà các nhóm lạc hậu về kinh tế và xã hội phải đối mặt.
  • Tăng cường sức khỏe & an toàn có thể bao gồm hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và cung cấp nước uống an toàn có sẵn.
  • Bảo vệ môi trường bao gồm đảm bảo quản lý chất thải, cân bằng sinh thái, bảo vệ động thực vật, lâm nghiệp, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và duy trì chất lượng đất, không khí và nước và đảm bảo bền vững môi trường.
  • Phát triển cộng đồng có thể bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng địa phương hoặc các địa điểm văn hóa công cộng cho người dân; Tạo sự kiện hoặc hoạt động cho mọi người có thể tham gia cùng nhau.
  • Trao quyền kinh tế có thể bao gồm các sáng kiến ​​nông nghiệp và chăn nuôi địa phương, Bảo trì và thúc đẩy trung tâm học tập trang trại gió (nếu có); dự án nâng cao sinh kế.
  • Hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thường, có thể bao gồm đóng góp cho quỹ học bổng của Chính phủ cho các lớp, dân tộc thiểu số và phụ nữ lạc hậu khác; Hoặc đóng góp hoặc gây quỹ cung cấp cho các cơ sở ươm tạo công nghệ nằm trong các tổ chức học thuật được Chính phủ phê duyệt; Tạo thêm cơ hội cho họ trở thành nhân viên của UPC.
  • Điều kiện lao động và làm việc, bao gồm việc đảm bảo lực lượng lao động địa phương, có thể là một phần của tất cả các giai đoạn để tăng cường sinh kế, cùng với các nhà thầu của chúng tôi để chuẩn bị một điều kiện làm việc tốt cho công nhân.

(*) Trên đây là những gợi ý định hướng, không bắt buộc. Công ty sẽ phân tích và đánh giá các điều kiện địa phương để có Kế hoạch hành động cụ thể về Trách nhiệm Xã hội và Cộng đồng.